How to get to Etosha Safari Campsite in Etosha National Park Namibia

Where is Etosha Safari Campsite and how to get there by road.

How to get to Etosha Safari Campsite

GPS Coordinates -19.4111, 15.92417

Map showing directions to Etosha Safari Campsite from XXX

Back to Etosha Safari Campsite Home Page